ابزار فارسی نویسی در اتوکد Farsi Text v2.0

یکی از مشکلات نرم افزار اتوکد در تمامی نسخه های منتشر شده استفاده از نوشته های فارسی و چاپ نقشه هایـی
است که با فونت های فارسی کارشده است از این رو من و دوستانم در دفتر طرح و معماری آرچ تک  تصمیــم به
ارائه راهکاری برای استاندارد سازی این فونت ها و ابزاری بــرای اسـتفاده آسـان کاربران این نـرم افزار شدیم